Wijziging Opiumwet (growshop-wet)

25 wietzaden maximaal per klant
In het licht van de veranderde wetgeving hebben we besloten om ons beleid t.a.v. de verkoop van wietzaden aan te passen. Er worden in diverse (wets)artikelen online aantallen van 200 planten genoemd als zijnde de grens tussen hobby- en beroepsmatige teelt. Alhoewel wietzaadjes zijn uitgezonderd van Lijst 2 van de opiumwet, denken wij er goed aan te doen een maximum van 25 zaden per klant aan te houden.

Om duidelijk te maken dat wij verre van beroepsmatige teelt willen blijven hebben we besloten om maximaal 25 wietzaadjes per klant te verkopen. Het blijft op deze manier voor de hobbyteler mogelijk om zelf enkele planten (medicinale) wiet te telen zonder dat er strafbare feiten worden gefaciliteerd door Dutch-headshop. De cannabis zaden zijn uitsluitend bedoeld voor verzamelaars.

Wanneer u meer dan 25 zaden wilt bestellen, zult u de bestelling niet kunnen afronden. Het is niet toegestaan om in een kortere periode verschillende cannabis zaden aankopen te doen. Mocht dit onverhoopt wel lukken, zal de bestelling alsnog door ons geannuleerd of aangepast worden.

Assortiment enkel voor hobby
Ons gehele product assortiment is aangepast aan de nieuwe opiumwet, ook wel growshop-wet genoemd. Wij verkopen uitsluitend voor eigen gebruik, aankopen voor grootschalige of beroepsmatige teelt worden geweigerd.

Wij verkopen enkel en alleen producten voor de kleinschalige hobbymatige thuisteler in kleine aantallen. Dit betekend uitsluitend kleine hoeveelheden, volumes en toegestane producten die niet op de lijst indicatoren van bijlage 1 “Aanwijzing Opiumwet” staan. Het is niet toegestaan om in een kortere periode meerdere aankopen te doen.

Als u toch grote aantallen of volumes besteld dan zal de bestelling alsnog door ons geannuleerd of aangepast worden. Indien wij het vermoeden hebben dat de intentie bestaat om over te gaan tot illegaal gebruik van onze producten, dan zullen we de aankoop weigeren.

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Dutch-Headshop: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: de wederpartij: een instelling of natuurlijke persoon.

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dutch-Headshop en de klant waarop Dutch-Headshop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dutch-Headshop, voor de uitvoering waarvan een andere partij in het geding is.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Dutch-Headshop. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
Dutch-Headshop verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikelen:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Dutch-Headshop in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Prijzen:
Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW, exclusief verzend- en evt. rembourskosten.

Bestelling:
Dutch-Headshop levert pas uit na ontvangst van betaling bij vooruitbetaling, tenzij voor een rembourszending of betaling op rekening is gekozen. Dutch-Headshop behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Garantie
Voor alle producten die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een product in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een product ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het product doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde producten de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in de documentatie bij het product.

Als u een product ter reparatie stuurt, ontvangt u geen vervangend artikel. Wij doen ons uiterste best om uw product binnen de gestelde reparatietermijn gerepareerd aan u terug te sturen.

Je klacht over een defect product is gegrond, waardoor het in aanmerking komt voor reparatie, indien het defect niet veroorzaakt is door: beschadiging door opzet of nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud, normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Onderdelen van glas vallen niet onder de garantie.

Heeft u een defect product waarvoor u garantie wilt, neem dan eerst contact met ons op via email of ons contact formulier.

Retourneren van zendingen/artikelen:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn.
Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper.

Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Dutch-Headshop over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Levering:
De levering vindt plaats nadat de betaling is ontvangen(binnen 1 werkdag na ontvangen betaling). Bestellingen onder rembours of op rekening worden direct geleverd(binnen 1 werkdag).

De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Dutch-Headshop schriftelijk ingebreke te stellen. De bestelingen worden verstuurd met PostNL, Bpost (België), DHL (Duitsland) of GLS (Europa). De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld bij Verzenden.

Versturen:
Dutch-Headshop draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Dutch-Headshop gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Dutch-Headshop gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Legaal:
Dutch-Headshop is gevestigd in Nederland en zal de regels van de Nederlandse wet volgen. In sommige landen of staten is het verboden om sommige producten te importeren, in voorraad te nemen en in bezit hebben. Als u bepaalde producten wilt bestellen controleer dan uw lokale (douane) regels en wetten. Dutch-Headshop accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het overtreden van de lokale (douane) regels en wetten.

We versturen onze producten met de inachtneming dat ze niet in strijdigheid met wet zullen worden gebruikt door derden. Dutch-Headshop wil niemand aanzetten tot het overtreden van de wet. We willen met zekerheid stellen dat een ieder die onze producten koopt zelf aansprakelijk is voor hun toekomstige acties. Dutch-Headshop accepteert geen enkele aansprakelijkheid wat dit betreft.

Dutch-Headshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades door verkeerd of onwettig gebruik van de gekochte producten.

Dutch-Headshop kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de bestelde producten ingenomen zijn door de douane doordat de regels of wetten van uw land of staat zijn overtreden. In dat geval kunt u geen terugbetaling van uw geld eisen.

Deze website en onze producten zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Geen verkoop aan minderjarigen, alleen volwassenen! Houd alle producten van Dutch-Headshop buiten het bereik van kinderen.

Door het gebruik van deze website en het bestellen bij Dutch-Headshop geeft men aan de volgende voorwaarden te begrijpen en met de voorwaarden akkoord gaan:

Door het gebruik van deze website en het plaatsen van een bestelling bij Dutch-Headshop verklaar je dat je minstens 18 jaar oud bent. Deze website, met al zijn inhoud, is uitsluitend bestemd voor instemmende volwassenen.

Door het plaatsen van een bestelling bij Dutch-Headshop aanvaardt u alle verantwoordelijkheden ten aanzien van de legaliteit en rechtmatigheid van de producten die worden verzonden naar u. Alle producten op onze website zijn legaal in Nederland. Maar we kunnen en zullen geen uitspraken over de juridische status van een product in een ander land maken, omdat het onmogelijk is voor ons om gelijke tred te houden met de steeds veranderende wetgeving in elk land. We hebben geen informatie of kunnen geen uitspraken doen over de juridische status van een product in uw land. De lijst van de landen waarvoor de verzending is beperkt, wordt weergegeven op iedere product pagina, en moet worden beschouwd als niet-limitatief; er kunnen geen claims worden gemaakt op basis van deze informatie. U aanvaardt de verantwoordelijkheid om uzelf te informeren over uw lokale wetten, import en aangepaste regelgeving voor het bestellen en verklaart hierbij dat de invoer in het land van de bestelde producten legaal is. We willen het illegaal gebruik van onze producten hierbij ook met klem ontmoedigen. Wij raden u sterk aan een advocaat te raadplegen indien u twijfels hebt.

Dutch-Headshop maakt geen aanspraak dat de informatie en producten op de website, geschikt of legaal zijn buiten Nederland.

Alle informatie die door Dutch-Headshop, via deze website, links naar of van andere websites of door haar medewerkers via de telefoon, e-mail of een andere communicatie wordt verstrekt is puur voor educatieve en informatieve doeleinden. Dit mag nooit worden opgevat als een aanbeveling om een specifieke actie te ondernemen. Gebruik van de informatie voor illegale activiteiten is op eigen risico. Dutch-Headshop garandeert niet dat de informatie op de website up-to-date of accuraat is.

De website mag niet worden geopend, bekeken of anderszins ontvangen in een land of locatie waar dit beschouwd wordt of kan worden als een schending van de wet of douane regelgeving.

Claims en gebruik van producten
Dutch-Headshop claimt geen enkele ziekte gerelateerde voordelen of enige relatie met een gezondheidgerelateerde conditie. Consulteer altijd uw arts voordat u enige kruiden substanties tot u neemt. Niet gebruiken bij: problemen met hoge bloeddruk, of als u hart en vaatproblemen heeft, of als u zwanger bent of borstvoeding geeft, of als u MAO substanties, medicatie of anti-depressieva gebruikt, of als u diabeet bent.

Niet gebruiken in het verkeer, tijdens werken, studeren of machinebediening.

Stop onmiddelijk het gebruik van een product bij nervositeit, slapeloosheid, verminderde trek, trillingen of hardkloppingen.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Dutch-Headshop geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.